onsdag 21. mai 2014

Saksliste mm ifm årsmøte 2014

Til Medlemmer i SJK
Oslo, 21.05
Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet
Det vises til innkallingen til årsmøte.
Sted: Årsmøtet avholdes hos Lars Petter Totorp.(Brekkelia 6F)
Dato og tidspunkt: Ons. 28.05 kl.19


Sakliste
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsberetninger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker:
  • Richard Berggren, forelder, foreslår at klubben " kjøper nye matter, som er mykere og lettere. De gamle kanskje går å selge."
  • Veronika Kristiansen har søkt styret om støtte til Trener 1 kurs i regi av NJF
    7. Fastsette medlemskontingent.
    8. Vedta idrettslagets budsjett.
    9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) 2 revisorer
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
f) Valgkomité


Vedlagt følger følgende dokumenter (legges til fortløpende):
Vi ønsker for øvrig å minne om NIFs lov ved valg/oppnevning, ref. innkallingen til dette årsmøtet.
Med vennlig hilsen
Styret