søndag 20. mars 2016

Innkallingen til årsmøte 2016

Det vises til innkallingen til årsmøte.
Sted: Årsmøtet avholdes på Egon Ullevål
Dato og tidspunkt: Ons. 30.03 kl. 20.

Sakliste
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsberetninger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker:
     ·    Eventuelle forslag til saker vil bli lagt ut her i forkant av møtet.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Vedta nye vedtekter i henhold til NIF lovnorm av 2015.
11. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) 2 revisorer
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
f) ValgkomitéForeløpige saksdokumenter:

Årsberetning 2015
Vedtekter Slemdal judoklubb
Uttalelse til regnskapet for 2015
Slemdal judoklubb budsjett 2016
Regnskap Slemdal judoklubb 2015
Forslag valg