tirsdag 14. mars 2017

Årsmøte Slemdal judoklubb avholdes på Egon Ullevål stadion mandag 20.03 kl 19.30

Innkalling til årsmøte i Slemdal judoklubb

Årsmøtet avholdes den 20.03.17 på Restaurant Egon Ullevål stadion.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret ved ellen.devold@hoyerfinseth.no senest 19.03.17.

Saksliste
1.      Godkjenne de stemmeberettigede
2.      Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
3.      Velge dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
4.      Behandle idrettslagets årsberetning
5.      Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
6.      Behandle eventuelle saker
7.      Fastsette medlemskontigent
8.      Vedta idrettslagets budsjett
9.      Foreta følgende valg:
a.      Leder og nestleder
b.      2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
c.      Øvrige valg iht idrettslagets organisasjonsplan
d.      2 revisorer
e.      Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
f.       Valgkomite

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen